PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SKUPINĚ ASTOR

zadní

Tato pravidla zpracování osobních údajov ve Skupině ASTOR se vztahují na zpracvání osobních údajů v souvislosti s prováděním subjekty, které tvoří Skupinu Astor společných prodejních a marketingových aktivit.
Definice

a) Správce údajů – znamená subjekt, který samostatně nebo společně s jiným stanovuje účely, rozsah a způsoby zpracování osobních údajů,

b) osobní údaje – znamenájí veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovanou nebo identifikovatelnu fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou je možná přímo nebo nepřímo identifiovat, zejména na základě identifikátoru jako jméno a příjemní, identifikační číslo, dáta o lokalizaci, webový identifikátor nebo jeden aneb několik zvláštních faktorů, které určují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby,

c) Skupina ASTOR – znamená subjekty, které tvoří Skupinu ASTOR, tvořící skupinu podniků v smyslu motivu 37 preambuly a čl. 4 ods. 19 GDPR, kterých detailní údaje se nacházejí na odkazu: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; Skupina ASTOR má společné postupy na ochranu osobních údajů a působí jako skupina podniku, avšak k pohybu osobních údajů mezi jednotlivými subjekty dochází jen v souladu s ustanoveními GDPR,

d) dozorový orgán – znamená Předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava,

e) třetí země – znamená stát, který není členem Evropského hospodářského prostoru (EHP),

f) zpracovatel (procesor) – znamená fyzickou nebo právní osobu, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem Správce údajů,

g) zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení,

h) GDPR – znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2026, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

i) Webové stránky ASTOR – znamená skupinu propojených se seobu webových stránek ASTOR v doméně: astor.com.pl oraz astor24.pl, které tvoří zejména: www.astor.com.pl/konto, http://www.astor.com.pl/wsparcie, www.astor.com.pl/sklep, www.astor.com.pl, a které mají funkcionality a vlastnosti určené v Pravidlech webvých stránek ASTOR a Pravidlech Internetového obchodu ASTOR, které se nacházejí na odkazu: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html;

j) Služba technické podpory – znamená poskytované Skupinou Astor služby předprodejní technické podpory a služby poskytované v souladu s Pravidly technické podpory, které se nachází na odkazu: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.html


Zpracování Vašicho osobních údajů ze strany subjektů, které tvoří Skupinu Astor je omezeno na nevyhnutné minimum, které umožňuje poskytovat služby na profesionální úrovni a plnit služby vyplývající se závaznými právními předpisy.


1. Správce údajů Vaše osobní údaje jsou předmětem zpracovávání ze strany naledujících subjektů, které tvoří Skupinu ASTOR a jsou společnými správci v smyslučl. 26 ods. 1 GPDR: 1. Astor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krakově, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapsána do obchodního rejstříku při Obvodním soudě pro Krakov – Śródmieście v Krakově, XI Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku s č. KRS: 0000120940, DIČ: 6760105127, základní kapitál: 1 070 709,00 PLN;

2. Astor Mission Critical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Łanach, ul. Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wrocławski), zapsána do obchodního rejstříku při Obvodním soudě pro Vratislav - Fabryczna ve Vratislavi, IX Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku s č. KRS: 0000677289, DIČ: 8961564392, základní kapitál: 20 000,00 PLN;

3. Astor Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Gdańsku, ul. Kręta 1 (80-217 Gdańsk), zapsána do obchodního rejstříku při Obvodním soudě pro Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku s č. KRS: 0000193996, DIČ: 5842399554, základní kapitál: 50 000,00 PLN;

4. Profesal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krakově, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapsána do obchodního rejstříku při Obvodním soudě pro Krakov – Śródmieście v Krakově, XI Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku s č. KRS: 0000233498, DIČ: 1181783554, základní kapitál: 100 000,00 PLN;

5. Astor Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krakově, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), zapsána do obchodního rejstříku při Obvodním soudě pro Krakov – Śródmieście v Krakově, XI Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku s č. KRS: 0000257364, DIČ: 8992569479, základní kapitál: 50 000,00 PLN;

6. Dynamotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krakově, ul. Smoleńsk 29 (31-112 Krakov), DIČ: 6772437786.Všechny poznámky souvísející se zpracováním Skupinou ASTOR osobních údajů je můžete odeslat na e-mailovou adresu: daneosobowe@astor.com.pl


2. Účely zpracování osobních údajůSkupina ASTOR zpracovává osobní údaje za účelem podnikání, kterého hlavním předmětem je prodej produktů, služeba a řešení v rozsahu moderních technologií IT systémů pro průmysl, automatiku a průmyslovou robotiku.Osobní údaje se zpracovávají zejména s ohledem na nasledující účely:
a) předprodejní kontakt s dodavateli/smluvními partnery za účelem poskytovat obchodní informace,
b) kontakt za marketingové účely,
c) uzavírání a plnění smlouvy u dodavatele/smluvního partera,
d) poskytování Služeb technické podpory,
e) poskytování služeb záruční obsluhy a pozáručního servisu,
f) poskytovaní služeb školení,
g) zabezpečení využívání Webových stránek ASTOR,h) organizace konferencí, webinarů, poskytování informačních zpravodajů (mj. Newsletter Průvodce Automatika, Newsletter Byznys a Výroba) a poskytování jiných služeb subjekty, které tvoří Skupinu ASTOR.


Hlavním účelem zpracovávání Vašich údajů Skupinou ASTOR je plnění smluvních povinností, nutnost splnit právní nebo daňové povinnosti a provadění marketingu produktů a služeb poskytovaných subjekty ze Skupiny ASTOR.

3. Základy zpracování osobních údajůSkupina ASTOR zpracovává Vaše osobní údaje na nasledujícím základě:
a) čl. 6 ods. 1 bod a) GDPR - v případe, že vyjadříte souhla se zpracováním osobních údajů na účely kontaktů, odesílání obchodních informací a marketingového obsahu;
b) čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR - v případe, že je zpracování osobních údajů nevyhnutné pro uzavření a plnění smlouvy,
c) čl. 6 ods. 1 písmeno
c) GDPR - v případe, že je zpracování osobních údajů nevyhnutné pro plnění právní povinnosti Skupiny ASTOR (zejména oznamovacích a daňových povinností),d) čl. 6 ods. 1 písmeno
f) GDPR - v případe, když je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů realizovaných Skupinou ASTOR, zejména souvisejících se stanovením, vymáháním nebo obhajobou proti nárokům v souvislosti s plněním smlouvy, prováděním přímého marketingu a také na statistické nebo archivační účely, obsluhu reklamace, stížností a žádostí, obsluhu odesílaných k Skupině ASTOR hlášení a dotazů, pro analýzu, uspořádání a vylepšování poskytovaných služeb.

4. Příjemci

Příjemci Vašich osobních údajů budou zaměstnanci/spolupracovníci Skupiny ASTOR, kteři v rámci plnění svých povinností musí mít k ním přístup a subjekty, pomocí kterých Skupina ASTOR plní smlouvu.Vaše osobní údaje mohou být předány příjemcům mimo Skupinu ASTOR, pro realizaci účelů Skupiny ASTOR, v rozsahu, v jakém je to nezbytné ke splnění pověřených úkolů nebo pokud tohle vyžaduje právní předpis. Příjemci mimo skupiny ASOTR mohou být zejména:a) subjekty, které zpracovávají osobní údaje na příkaz subjektu, který tvoří Skupinu ASTOR (dodavatelé informatických systémů, subjekty, které poskytují služby archivace dokumentů, dodavatelé kurýrních nebo poštovních služeb, dopravní a přepravní společnosti) b) státní orgány věřejné moc, orgány ostatních členských štátů EU, soudy.Osobní údaje nebudou předávány k třetím zemím, čili mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

5. Práva osob, kterých údaje se zpracovávají1. Poskytnutí Vašich osobních údajích je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů znemožní však poskytování Skupinou ASTOR služeb aproduktů se zohledněním na účely zpracování, zejména Vaší účast na prodejních a marketingových procesech a obdržování obchodních a marketingových informací.

1. Poskytnutí Vašich osobních údajích je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů znemožní však poskytování Skupinou ASTOR služeb aproduktů se zohledněním na účely zpracování, zejména Vaší účast na prodejních a marketingových procesech a obdržování obchodních a marketingových informací.

2. Jako subjekt údajů, máte nasledující práva:a) přístup – získání od Skupiny ASTOR potvrzení, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají. Pokud jsou osobní údaje zpracovávané, je subjekt oprávněn získat k ním přístup a získat nasledující informace o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcech nebo kategoriích příjemců, kterých údaje byly nebo budou zvěřejněny, o období uchovávání údajů nebo o kritériích jejich stanovení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu nebo vznést námitku proti tomuto zpracování (čl. 15 GDPR);

b) na obdržení kopie údajů – získání kopií, které jsou předmětem zpracování, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může Skupina ASTOR uložit poplatek v rozumné výši, která vyplývá ze správních nákladů (čl. 15 ods. 3 GDPR);
c) na opravu – požadovat opravu svých osobních údajů, které jsou nesprávné nebo doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR);d) na výmaz – požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud Skupina ASTOR již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou nezbytné pro účely zpracování (čl. 17 GDPR);e) na omezení zpracování – požadovat omezení zpracování osobních údajú (čl. 18 GDPR), když:•• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů – na dobu potřebnou k tomu, aby mohla Skupina ASTOR přesnost osobních údajů ověřit,•• zpracování je nezákonné a subjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití,•• Skupina ASTOR již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,•• subjekt údajů vznese námitku proti zpracování – dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Skupiny ASTOR převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;


f) na přenos údajů – získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Skupině ASTOR, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, pokud se údaje zpracovávají na základě souhlasu subjektu údajů nebo uzavřené s ním smlouvy a když jsou údaje předmětem automatického zpracování (čl. 20 GDPR);

g) namítat – namítat proti zpracování její osobních údajů na právně odůvodněné účely Skupiny ASTOR, z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, včetně profilování. Tehdy Skupina ASTOR provede posouzení závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud v souladu s posouzením budou zájmy subjektu údajů důležitejší než zájmy Skupiny ASTOR, bude Skupina ASTOR povinná vzdat se zpracování údajů na tyto účely (čl.21 GDPR);

h) v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů – v libovolném okamžiku máte právo jej zrušit; s výhradou, že zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas je možná v libovolném okamžiku zrušit odesláním e-mailové zprávy na adresu: daneosobowe@astor.com.pl. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu účasti v marketingových aktivitách, znemožní posyktování Skupinou ASTOR služeb souvísejících s tímto postupem, zejména odesílání obchodních a marketingových informací.


3. Aby využit výše uvdená práva měli by jste kontaktovat Skupinu ASTOR použitím zadaných kontaktních údajů a informovat, které právo, a v jakém rozsahu chcete využit.4. Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým v Polsku je Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, kterého je možná kontaktovat nasledujícím způsobem:a) poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b) přes elektronickou schránku dostupnou na webových stránkách: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
5. Vaše osobní údaje se nebudou zpracovávat za účelem přijat rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně jejich profilování. 6. Druh osobních údajůSpolupráce mezi Vami a Skupinou ASTOR v souvislosti s prováděním subjekty, které tvoří Skupinu Astor společných prodejních a marketingových aktivit, souvisí se zpracováním, zejména nasledujících kategorií údajů:a) jméno a příjmení, firm, místo podnikání a poštovní adresy,b) čísla v příslušných rejstřících - číslo DIČ nebo IČO,c) kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, fax,d) pozice v organizaci,e) číslo bankovního účtu, v případe podnikatelů, kterým byly vystavené faktury.Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a obsluhu spolupráce mezi Vami a Skupinou ASTOR. 7. Doba zpracování údajůÚčel zpracováníDoba zpracováníPlnění smluvních povinnostíTrvání smlouvy mezi Smluvním partnerem a společnosti ze Skupiny ASTORArchivace údajů na základě becně platných právních předpisů, jako např. zákon o účetnictví a zákon - Všeobecný daňový zákoníkDoba uvedená ve vhodných předpisech; zpravidla 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo např. k vystavení faktury, zrušení smlouvyVymáhání nároků, obrana proti nárokůmPromlčecí lhůta nároků - maximálně 6 let od výskytu události, která má za následek vznik nároku.Poskytování služby školení v rámci Akademie ASTOR a účast na systému školení Akademie ASTORDoba 15 let ode dne ukončení školení nebo k okamžiku vzdání se účasti v systému školení Akademie ASTOR.Zpracování osobních údajů pro marketingové účelyDoba, po kterou se zpracovávají údaje v konkrétním případě poskytnutého souhlasu,Organizace konferencí, webinarů, předplatné časopisů, newsletterDoba, po kterou se poskytuje určitá služba nebo k okamžiku zrušení poskytnutého souhlasu. 8. Ochranná opatření pro osobní údajePoužívaná ochranná opatření jsou v souladu s platnými právními předpisya úpravy týkající se soukromí a bezpečnosti údajů. Používané zejmená příslušná technická, fyzická a organizační opatření aby chránit osobní údaje proti zneužití, náhodnému, protiprávnímu nebo neoprávnenému zničení, ztratě, změně, zvěřejnění, nabytí nebo přístupu.Zaměstnanci/spolupracovníci subjektů Skupiny ASTOR, získávají přístup k údajům na základě plné moci – jsou povinní dodržovat bezpečnostní pravidla pro zpracování údajů za účelem chránit údaje a zachovat důvěrnost. Zaměstnanci/spolupracovníci subjektů Skupiny ASTOR jsou povinní dodržovat veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření.Budovy a systémy využívané na zpracování údajů jsou bezpečné, používá se jen kvalitní hardware a software, který je pravidelně aktualizován.


Robotization vs. Industry 4.0

See the knowledge sources.

The newest publication concerning Finance in Industry 4.0.

Download the PDF

Publication regarding development of Engineers 4.0.

Download the PDF

The first Polish guide on Industry 4.0 ideas.

Toward Industry 4.0 – Practical guide

Download the PDF
Download the PDF

© Copyright 2021 ASTOR.
All rights reserved

Kawasaki Robotics Central and Eastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND